Como se avalían as obras…

Primeiro filtro: Unha vez recompilados todos os textos, enviarase ao comité de avaliación para unha primeira valoración. 

Valoración popular: Unha vez validados os textos publicaranse unha selección dos mesmos en aulasgalegas.org para que os lectores poidan puntuar e valorar os textos durante unha semana.

Selección final: Posteriormente, o comité de avaliación, escollerá un máximo de 4 textos para ser sonorizados e convertidos en podcast. Dita sonorización pode implicar unha modificación parcial do texto orixinal. 

Publicación: Finalmente publicaranse en aulasgalegas.org e nas redes os podcast dos textos sonorizados.